Namai » Literatūra ir šaltiniai

Literatūra ir šaltiniai

 1. Akademikas Paulius Slavėnas. Sudarė S. Matulaitytė. Vilnius, 2001. 387 p.
 2. Aleksandravičius, E.; Kulakauskas, A. Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva. Vilnius, 1996, p. 248, 249, 251, 254, 295–300.
 3. Aš pati: profesorė Janina Mackevičaitė-Lašienė: gyvenimas ir veikla. Sudarytoja E. Stalioraitytė. Kaunas, 1997, p. 80.
 4. Girnius, A. Martynas Počobutas – žymusis astronomas ir geodezininkas. Atspaudas iš: Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimo darbai. T. 11 (1987), p. 173–202. Roma, 1987, p. 189.
 5. Lietuvių literatūros istorija: XIX amžius. Sudarytojas J. Girdzijauskas. Vilnius, 2001, p. 210.
 6. Lietuvos mokslų akademija, 1941–2001. Sudarytojas V. Puronas. Vilnius, 2001, p. 9, 11–23.
 7. Lietuvos mokslų akademija Vilniuje. [1941]. LMAVB RS, F9-3046, lap. 7.
 8. Lietuvos mokslų akademijos biblioteka: paveldas ir raida, 1557–2007. Sudarytoja E. Stasiukaitienė. Vilnius, 2009, p. 8–9.
 9. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 1912–2012. Vilnius, 2012, p. 17–20.
 10. Lietuvos žemės ūkio universitetas, 1924–1999: monografija. Vilnius, 2000, p. 10–12.
 11. Liekis, A. Lietuvos mokslų akademija, 1941–1990: monografija. Vilnius, 2001, p. 13, 14, 20, 21, 35, 38–42, 48–60, 67–69, 109, 112–116, 123.
 12. Lituanistika: tradicijos, dabartis, perspektyvos. Vilnius, 1999, p. 7, 15–20.
 13. Mačionis, Z.; Čepinskis, J. Profesorius Vincas Čepinskis. Vilnius, 1992, p. 117.
 14. Mačiulis, D. Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927–1940 metais. Vilnius, 2005, p. 176–177, 184, 185, 192.
 15. Mančinskas, Č. Aukštasis mokslas Lietuvoje 1918–1940 metais: Vilnius, 1996, p. 24, 30–37, 48, 53, 70–139, 153–157, 188, 198–220.
 16. Matulis, S.; Kulbokienė, V. Viskantas Antanas. Parašas: S. Mt. ir V. Klb. Iš: Lietuvių enciklopedija. Boston, 1966. T. 34, p. 325.
 17. Pergamentų katalogas. Sudarė R. Jasas. Vilnius, 1980, p. 249, 378, 478.
 18. Pikelytė, Z. Panevėžio fotografija 1918–1940 metais. Iš: Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas: konferencijos pranešimai. Panevėžys, 2006, p. 97.
 19. Pranciškus Baltrus Šivickis, 1882–1968: (mokslo ir gyvenimo pėdomis). Sudarytojas A. Jakimavičius. Vilnius, [2004], p. 62.
 20. Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas. Sudarytojas A. Grigelis. Vilnius, 2012, p. 91.
 21. Pšibilskis, V. B. Mykolas Biržiška ir Vilniaus universitetas: veiklos studija ir atsiminimų publikacija. Vilnius, 2005, p. 74–77.
 22. Pšibilskis, V. B. Mykolas Biržiška: patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakais. Vilnius, 2009, p. 163–165, 217–221, 288, 290, 291, 331–336.
 23. Puzinas, J. Lietuvių mokslo draugija. Parašas: J. P. Iš: Lietuvių enciklopedija. T. 16. Boston, 1958, p. 66–71.
 24. Rosinas, A. Pranas Skardžius: gyvenimas ir darbai. Sudarė: E. Žilinskaitė ir G. Rosinienė. Vilnius, 2011, p. 23.
 25. Rukša, A.; Krasauskas, R. Vytauto Didžiojo universitetas. Parašas: A. Rkš. ir R. Krs. Iš: Lietuvių enciklopedija. T. 34. Boston, 1966, p. 394.
 26. Tarybiniai lietuvių rašytojai. D. 1. Sudarė R. Mackevičiūtė. Kaunas: Šviesa, 1983. 16 atvirukų.
 27. 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai. Sudarė N. Dranginienė. Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998. [20] atvirukų apl.
 28. 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai. Sudarytoja V. Bukaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006. [20] atvirukų apl.
 29. Vilniaus universiteto istorija, 1579–1994. Vilnius, 1994, p. 106.
 30. Vytautas Soblys: pirmajam Respublikos pedagoginio instituto direktoriui atminti: mokslo straipsniai ir kūrybinis palikimas. Sudarė J. Dautaras. Vilnius, 2015, p. 33.
 31. Zigmas Žemaitis: bibliografijos rodyklė ir fotografijų rinkinys. Vilnius, 2008, p. 107, 109, 112, 122.
 32. Žukas, V. Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška. Vilnius, 2012, p. 154, 165.