Namai » Organizacinis laikotarpis » Akademijos biblioteka

Akademijos biblioteka

LSSR mokslų akademijos centrinė biblioteka

1939 m. Sovietų Sąjungai perdavus Vilnių Lietuvai, Lenkijos švietimo ministerijos įstaigos perėjo Lietuvos švietimo ministerijai. Pastaroji administruoti buvusią Vrublevskių biblioteką paskyrė Antaną Valaitį, ėjusį šias pareigas nuo 1939 m. lapkričio 4 d. iki 1940 m. rugsėjo 5 d. 1940 m. rugsėjo 1 d. Valstybinė Vrublevskių biblioteka buvo paskirta Lituanistikos institutui, kuris po kelių dienų perėmė jos fondus ir turtą. Biblioteka pavadinta Lituanistikos instituto centrine biblioteka. Direktoriumi tapo Simas Sužiedėlis.

1941 m. sausio 16 d. LSSR Liaudies komisarų tarybos nutarimu Lituanistikos institutas pertvarkytas į LSSR mokslų akademiją. Jo biblioteka reorganizuota į LSSR mokslų akademijos centrinę biblioteką. Direktoriumi nuo 1941 m. sausio 1 d. iki 1945 m. birželio 10 d. buvo rašytojas Petras Vaičiūnas, jo pavaduotoja – Marija Burokienė. 1941 m. vasario 11 d. patvirtinti Mokslų akademijos etatai ir struktūra. Bibliotekai teko 25 etatai, tarp jų – mašininkės ir ūkio dalies personalas. Suformuoti šeši bibliotekos skyriai (pavadinimai autentiški – R. S.): Bibliografinis-kataloginis; Rankraščių ir senų spaudinių; Kartografijos ir meno; Periodikos; Skaityklų; Knygų magazinai. Bibliografinio darbo ir katalogų organizavimu rūpinosi ilgametis Lietuvos kariuomenės centrinės bibliotekos vedėjas Aleksandras Ružancovas. Jam talkino Janina Kapuscinskaitė ir Julija Vaicekauskienė. Rankraščių ir senų spaudinių skyriui vadovavo Petras Veblaitis. Jo pagalbininkas buvo dokumentų konservatorius Kazimieras Berulis. Atsakingosios sekretorės pareigas ėjo Kazimiera Lazdinienė. Teko tvarkyti Valstybinei Vrublevskių bibliotekai perduotą Rytų Europai tirti mokslinio tyrimo instituto, Vilniaus pravoslavų seminarijos spaudinių rinkinį, iš Vilniaus krašto dvarų atgabentas knygas.

Kilus Antrajam pasauliniam karui, bibliotekos darbuotojai slėpė vertingus leidinius ir dokumentus, saugojo rūmus, kurių gviešėsi okupantai. 1943 m. kovo 27 d. vokiečių okupacinė valdžia biblioteką uždarė. Nešildomose ir nevėdinamose patalpose pelijo suverstos knygos. Duris biblioteka vėl atvėrė prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai. 1944 m. rudenį pradėjo veikti skaitykla, o 1945 m. buvo atkurti katalogai ir inventoriai.