Namai » Veikla » Enciklopedijos redaktorius » Enciklopedijos redaktorius » Lietuvių enciklopedija

Lietuvių enciklopedija

Lietuvių enciklopedija

Užveskite pelę

Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška – vyriausias redaktorius … [et al.] ; [redakcinė komisija: Jonas Balkūnas … [et al.]. 37 t. – South Boston (Mass.), 1953-1985.

Lietuvos praeityje lietuviškoji knyga visada buvo vienas svarbiausių ginklų savo tautai ir tautybei išsaugoti. […] Ir todėl po visus žemynus išsiskaidžiusios lietuvių tautos liekanos vėl kovoje už savo tautos gyvybę vėl griebėsi seno išmėginto ginklo – spausdintojo žodžio knygos ar laikraščių pavidalu. Šis ginklas dabartyje yra visų lietuvių vartojamas. Bet kaip ir kiekviename kare, kariams yra reikalingi ne vien lengvieji, bet ir sunkieji ginklai. Tai žinant, aplink Lietuvių Enciklopedijos iniciatorių ir leidėją J. Kapočių ir susispietė būrys bendradarbių ir kartu su juo pradėjo gaminti šitokį lietuviškąjį sunkųjį pabūklą. Neatsižvelgiant į įvairius skeptikų balsus, tas darbas pavyko organizuoti, ir štai jau duodamas visai lietuviškajai visuomenei ne tik ginklu, kuris mums padės vis tiek sutriuškinti geležinę uždangą, atskyrusią Lietuvą nuo viso kultūringo pasaulio, bet ir, tai uždangai griuvus ir laisvajai Nepriklausomajai Lietuvai atsistačius, įteiks atgijusiai tautai į rankas ir šaltinį žinių apie tai, kuo gyveno laisvajame pasaulyje „išsklaidytieji sūnūs ir dukterys“, taip pat ir kitos laisvosios tautos tuo laiku, kada pati Lietuva buvo grandinėmis apkalta ir visa krauju paplūdusi.

Tau, mūsų širdyse Laisvoji Lietuva, mes tą mūsų visų bendrą darbą ir skiriame.

Prof. Vaclovas Biržiška
Lietuvių Enciklopedijos vyr. redaktorius

LMAVB 642361