Namai » Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

A[ntano] Olšausko sumanytos leisti lietuviškosios enciklopedijos Čikagoje siūlomas bendradarbių sąrašas. [B. v.], 1912.
LMAVB RS, F172-198

Bibliografijos žinios : Lietuvos ir lietuvių tautinės bibliografijos žurnalas, leidžiamas Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos : Lietuvos bibliografijos instituto ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos organas. Kaunas, 1928–1943.

„Bibliografijos žinių“ prospektas su A. Ružancovo prierašu V. Biržiškai. [B. v.], 1927.
LMAVB RS, F163-728

Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas : senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. Chicago, 1960–1965. 3 t.

Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas : senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. Vilnius, 1990. 3 t.

Biržiška, Vaclovas. Bibliografija. Kaunas, 1935.

Biržiška, Vaclovas. Die Litauischen Pseudonyme und Kryptonyme : [leidinio „Lietuviški slapyvardžiai ir slapyraidės“ vokiškas titulinis lapas ir vokiška pratarmė]. [B. v.], 1942.
LMAVB RS, F163-67

Biržiška, Vaclovas. Die litauischen Pseudonyme und Kryptonyme. Kaunas, [1943]. T. 1.

Biržiška, Vaclovas. Iš mūsų laikraščių praeities, 1759–1905. Kaunas, 1933.

Biržiška, Vaclovas. Iš lietuvių spaudos uždraudimo istorijos. [B. v., b. m.].
LMAVB RS, F163-50

Biržiška, Vaclovas. Kaip buvo uždrausta ir atkovota lietuvių spauda : prieinamai atpasakotas draudžiamasis laikas. Kaunas, 1929.

Biržiška, Vaclovas. Knygotyros darbai. Vilnius, 1998.

Biržiška, Vaclovas. Lietuviškieji slapyvardžiai ir slapyraidės. Kaunas, 1943. D. 1–2.

Biržiška, Vaclovas. Lietuviškos bibliografijos istorija. Kaunas, 1943.
LMAVB RS, F163-1222

Biržiška, Vaclovas. Lietuviškos bibliografijos istorija. Kaunas, 1944.

Biržiška, Vaclovas. Lithuanian publications in the United States, 1874–1910 = Amerikos lietuvių spauda, 1874–1910 : a bibliography. Chicago, 1994.

Biržiška, Vaclovas. Nežinoma senoji lietuvių literatūra. [B. v., b. m.].
LMAVB RS, F163-72

Biržiška, Vaclovas. Pirmasis Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos dešimtmetis. Kaunas, 1933.

Biržiška, Vaclovas. Praeities pabiros : straipsnių rinkinys iš Lietuvos praeities. Brooklyn, N. Y., 1960.

Biržiška, Vaclovas. Senųjų lietuviškų knygų naujienos. [B. v., b. m.].
LMAVB RS, F163-78

Biržiška, Vaclovas. Senųjų lietuviškų knygų istorija = History of the old Lithuanian books. Chicago, 1953–1957. 2 d.

Biržiškų giminės istorija. [B. v.], 1933.
LMAVB RS, F165-2

Broliai Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos. [B. v., apie] 1928.
LMAVB RS, F165-452

Brolių Viktoro ir Mykolo Biržiškų paskirtoji komisija – Stasys Santvaras, Jackus Sonda ir Jurgis Jašinskas – tvarko Vaclovo Biržiškos palikimą.
LMAVB RS, F163-1310

XX nacionalinė konferencija Vaclovo Biržiškos skaitymai : bibliotekininkystė ir informacijos mokslai: praktinė veikla, studijos ir moksliniai tyrimai : [2009 m. konferencijos programa ir pranešimų santraukos ir 2008 m. konferencijos medžiaga] /Vilniaus universitetas. Komunikacijos fakultetas. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas, Vilniaus universiteto biblioteka. Vilnius, 2009.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės laiškas Vaclovui Biržiškai apie rašytojus. [B. v.], 1927.
LMAVB RS, F163-497

Išrašai iš bajorystės knygų Biržiškų šeimos kilmės ir herbo klausimu. [B. v.], 1803.
LMAVB RS, F163-25

Išspausdinti profesoriaus parašyti ankstesnieji veikalai. Bostonas, 1956.
LMAVB RS, F163-1309

Kisinas, Izidorius. Prof. Vaclovo Biržiškos bibliografija. Kaunas, 1940. D. 1.

Knygotyra : enciklopedinis žodynas. Vilnius, 1997.

Knygos : bibliografijos ir kritikos žurnalas / redaguoja Vaclovas Biržiška. Kaunas, 1922–1926.

Laikraščių „Głos Litwy“ ir „Echo Litwy“ redakcija: iš kairės Vladimiras Sakavičius, Mykolas Biržiška, Boleslovas Stadzevičius, stovi Andrius Rondomanskis ir Vaclovas Biržiška. [B. v.], 1920. LMAVB RS, F165-452

Lietuviškoji enciklopedija : prospektas. Kaunas, [1932].

Lietuviškoji enciklopedija / [vyriausioji redakcija: Vaclovas Biržiška (vyriausiasis redaktorius) … et al.]. Kaunas, 1931–1941. 9 t.

Lietuviškoji enciklopedija / vyriausioji Lietuviškos enciklopedijos redakcija: Vaclovas Biržiška (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. Kaunas, 1933–[1944]. 10 t.

Lietuvių bibliografija / sudarė Vaclovas Biržiška. Kaunas, 1924–1939. 4 d.

Lietuvių enciklopedija / [redakcija: Vaclovas Biržiška (vyriausiasis redaktorius) … et al.] ; [redakcinė komisija: Jonas Balkūnas … et al.]. South Boston, Mass., 1953–1985. 37 t.

Lietuvių rašytojų kalendorius / sudarė Vaclovas Biržiška. Vilnius ; Tübingen : Patria, 1946.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos sekretoriaus A. Ružancovo raštas M. Čilvinaitei, kad ji parecenzuotų V. Biržiškos „Bibliografiją“. Kaunas, 1935. Atspaudas iš: Lietuvių enciklopedijos, t. 3, sąs. 7.
LMAVB RS, F12-1320

Lietuvos universiteto dėstytojai. Kaunas, 1923.
LMAVB RSS Fg3-3

Lietuvos universiteto filologijos mokslų daktaro garbės diplomas, išduotas Vaclovui Biržiškai. [B. v.], 1939.
LMAVB RS, F163-12/2

Lietuvos universiteto Teisių fakulteto I laidos vinjetė. [B. v.], 1924.
LMAVB RS, F231-43

Matusas, Jonas. Ukmergės mūšis (1435–1935). Kaunas, 1935.

Paškevičiūtė-Kundrotienė, E. Vaclovas Biržiška: „Dėl lietuviškos knygos eičiau nors į patį pragarą“. Tautotyros metraštis, t. 5 (2014), p. 9–16.

Profesoriaus V. Biržiškos anketa. [B. v.], 1940.
LMAVB RS, F12-1300

Pagyrimo raštas V. Biržiškai už labai gerą elgesį ir mokslą, perkeliant jį iš I į II klasę Šiaulių gimnazijoje. [B. v.], 1896.
LMAVB RS, F105-668

Raguotienė, Genovaitė; Raguotis, Bronius. Vaclovo Biržiškos gyvenimo ir veiklos bruožai. In: Biržiška, V. Knygotyros darbai. Vilnius, 1994, p. 7–27.

Raguotienė, Genovaitė. Greta įžymiojo Vaclovo Biržiškos : Juzefa Biržiškienė, Aleksandra Biržiškienė, Marijona Čilvinaitė, Elena Eimaitytė, Elžbieta Jodinskaitė, Stanislava Petraitienė, Ona Poškienė, Antanina Šalkauskaitė, Felicija Šalkauskaitė, Ona Šimaitė, Birutė Tursienė. Vilnius, 1998.

Rašomasis stalas, prie kurio buvo rašomas „Aleksandrynas“. Bostonas, 1956.
LMAVB RS, F163-1309

Viekšniai / [Biržiškų draugija ; tekstas Leopoldo Rozgos ir Broniaus Kerio]. Utena, 2005.

Sveikinimai profesoriui dr. Vaclovui Biržiškai filologijos garbės daktarato laipsnio suteikimo proga / M. Čilvinaitė, Universiteto bibliotekos tarnautojų vardu, Lietuvos bibliotekininkų draugijos vicepirmininkas A. Ružancovas.
LMAVB RS, F12-48

Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija. Kaunas, 1922.
LMAVB RSS Fg.1-3040

Švietimo ministerijos liudijimas ir Vilniaus universiteto pažymėjimas, kad V. Biržiška yra Universiteto bibliotekos direktorius ir Teisės fakulteto profesorius. [B. v.], 1939, 1940.
LMAVB RS, F163-9

Vaclovas Biržiška.
LMAVB RSS Fg.1-170 

Vaclovas Biržiška su žmona Aleksandra. [B. v.], 1927.
LMAVB RS, F165-452

Vaclovo Biržiškos autobiografija.
LMAVB RS, F163-1

Vaclovo Biržiškos kambarys ir rašomasis stalas, jo paruošti rankraščiai: kairėje „Aleksandrynas“ ir „Rašytojų kalendorius“, vidury bibliografija. Voterberis, 1956.
LMAVB RS, F163-1316

Vaclovo Biržiškos kambarys, kuriame gyveno prieš mirtį. Voterberis, 1956.
LMAVB RS, F163-1316

Vaclovo Biržiškos knygų katalogas. [B. v.], 1920–1935.
LMAVB RS, F163-122

Vaclovo Biržiškos laiškas, kuriame pateikiamas Lietuviškos enciklopedijos projektas. Kaunas, 1924.
LMAVB RS, F12-1296

Vaclovo Biržiškos kapas ir paminklas Čikagoje, lietuvių kapinėse. Čikaga, 1956.
LMAVB RS, F163-1311

Vaclovo Biržiškos raštas švietimo ministrui dėl periodinio  žurnalo „Knygos“ išleidimo : su žurnalo prospektu. [B. v.], 1920.
LMAVB RS, F163-106

Vaclovo Biržiškos raštas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos vedėjui dėl „Knygų“ išleidimo. [B. v.], 1922.
LMAVB RS, F163-117

Vaclovo Biržiškos rinkta bibliografinė medžiaga. [B. v.], 1923–1926.
LMAVB RS, F12-1295

Vaclovo Biržiškos užrašų knygelė. [B. v.], 1911–1912.
LMAVBRS, F163-18

Vaclovo Biržiškos užrašų knygelė.
LMAVB RS, F163-19

Viekšniuose. [B. v.], 1903.
LMAVB RS, F165-452

Viekšniai / [Biržiškų draugija; tekstas Leopoldo Rozgos ir Broniaus Kerio]. Utena: Utenos Indra, 2005.

Viekšnių kraštas ir profesoriai Biržiškos: pranešimų santraukos: Viekšniai (Mažeikių raj.), 1995 m. rugpjūčio 25–26 d. / [sudarė Albertas Ružė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995.

Viekšnių miestelis. [B. v.], 1915–1916.
LMAVB RS, F165-452

Vyriausiojo Lietuviškos enciklopedijos redaktoriaus Vaclovo Biržiškos raginimas Konstantinui Jablonskiui pristatyti apsiimtus parašyti A raidei straipsnius. Kaunas, 1931.
LMAVB RS, F256-20

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktoriaus Vaclovo Biržiškos pasirašyti pažymėjimai, kad M. Čilvinaitė įgaliojama rinkti knygas, žurnalus bei rankraščius universiteto bibliotekai. Kaunas, 1933.
LMAVB RS, F12-1313

Žukas, Vladas. Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012.

2016-04-12