Namai » Veikla » Knygotyrininkas » Knygotyrininkas » Aleksandrynas

Aleksandrynas

Aleksandrynas

Užveskite pelę

Biržiška, Vaclovas. Aleksandrynas : senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos. 3 t. – Chicago, 1960-1965.

[…] Vaclovo Biržiškos (1884–1956) „Aleksandrynas“ yra didžiai vertingas lietuvių kultūros istorijos tyrinėjimų įnašas. Tas veikalas yra dvigubai svarbus. Viena, jis pirmą kartą mūsų istoriografijoje suburia bei surikiuoja didelį būrį senųjų lietuvių autorių bei rašytojų, jų tarpe ir daugelį ligi šiol maža kam težinomų arba ir visai nežinomų, pasklidusių kelių amžių mūsų kultūros dirvonuose ir tartum ten beišnykstančių laiko prieblandoje, sutelkdamas svarbiausius jų gyvenimo duomenis, jų raštų bei juos liečiančios literatūros ir dokumentų sąrašus. Antra, veikalas žymiai palengvina įvairius tolimesnius mūsų kultūros bei literatūros istorijos tyrinėjimus, patiesdamas jiems tvirtą pamatą svarbiausių duomenų , autoriaus sutaisytų kuone per visą jo mokslinės veikos amžių iš įvairių šaltinių, kurių nevienas šiandien yra tyrinėtojui sunkiai beprieinamas arba ir visai nebeprieinamas, žuvęs.

Petras Jonikas
Lituanistikos instituto prezidentas

LMAVB 644271