Namai » Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

 1. Alė Rūta. Sklėriai: iliustruoti prisiminimai. Kaunas, 2010, p. 53–56.
 2. Andrijauskaitė U. M. Šnipų žaidimai aušrininkų organizacijoje XX amžiaus pirmojoje pusėje. Darbai ir dienos, 2013, t. 59, p. 121, 131.
 3. Balkelis T. Moderniosios Lietuvos kūrimas. Vilnius, 2012, p. 220, 221, 232–238.
 4. Bočiulytė A. Kostas Stiklius ir jo archyvas. Kraštiečiai-3: teorinės konferencijos pranešimų tezės: Panevėžys, 1995 m. gruodžio 19 d. Sudarė P. Juknevičius. Panevėžys, 1995, p. 5.
 5. Būtėnas J. Gyvenusi kitiems: apybraiža apie Feliciją Bortkevičienę. Kaunas, 1993, p. 61, 99–104.
 6. Būtėnas J. Prūsų lietuviai Sibire: iš F. Bortkevičienės atsiminimų. Kaunas, 1939, p. 55–5
 7. Būtėnas J., Mackevičius M. Mykolas Sleževičius: advokatas ir politikas. Vilnius, 1994, p. 61.
 8. Čepėnas P. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. Chicago, , 1986, t. 2, p. 52, 53, 60, 61.
 9. Grigaravičius A. Politinė lietuvių veikla Rusijoje 1917 metais. Darbai ir dienos, 2013, t. 60, p. 23, 24, 30–32, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 50, 51, 53–57, 61–65, 71, 72.
 10. Grigonis M. Raštai. Sudarytojas M. Grigonis (sūnus). Vilnius, 2008, p. 298, 324, 423.
 11. Krupavičius M. Atsiminimai. Vilnius, 2006, p. 265–266.
 12. Laukaitytė R. Lietuvių krikščionių demokratų partijos kūrimasis Pirmojo pasaulinio karo metais. Lituanistica. Vilnius, 1994, nr. 2 (18), p. 41–46.
 13. Leonavičius J. Petras Leonas – Lietuvos sąžinė (1864–1938). Kaunas, 2002, p. 234, 235, 239, 241, 248–250.
 14. Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915–1918: Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė. Sudarytojas E. Gimžauskas. Vilnius, 2006, p. 284.
 15. Lietuvių enciklopedija. Boston, 1957, t. 12, p. 298.
 16. Lietuvos istorija. Blažytė-Baužienė, E. Gimžauskas, Č. Laurinavičius ir kt. Vilnius, 2013. T. 10, d. 1: Nepriklausomybė (1918–1940 m.), p. 75–77.
 17. Mitrulevičius G. Lietuvos socialdemokratai iki Steigiamojo Seimo. Socialdemokratai Lietuvos Respublikos seimuose. Vilnius, 2006, p. 54–56.
 18. Pukienė V. Voronežas – lietuvių švietimo židinys Rusijoje Pirmojo pasaulinio karo metais. 2008, t. 70, p. 23–25.
 19. Skipitis R. Nepriklausoma Lietuva. Chicago, , 1967, p. 30, 31.
 20. Skrupskelis K. Ateities draugai: ateitininkų istorija (iki 1940 m.). Vilnius, 2010, p. 230, 231, 248.
 21. Tautinės minties keliu: lietuvių tautininkijos istoriniai bruožai. Redagavo J. Puzinas ir J. P. Palukaitis. Chicago, , 1979, p. 78.
 22. Urbonas V. Stasys Šilingas. Gyvenimas tautai ir valstybei. Vilnius, 2010, p. 118–120, 124, 125, 127–129.
 23. Už lietuvybę. Medžiaga spaudai. Įvairių autorių straipsniai apie lietuves moteris ir jų visuomeninę veiklą. LMAVB RS, F12-3078, lap. 116–117.
 24. Vilčinskas J. Lietuvos socialdemokratija kovoje dėl krašto nepriklausomybės: istorinė apžvalga. London, 1985, p. 100.
 25. Лис М. М. «Памятки войны 1914–1917 г.г.» подпоручика Владислава Павлюковского как документальные свидетельства Первой мировой войны (по материалам рукописного фонда ЦНБ НАН Беларуси). Рукописна та книжкова спадщина України,  2014, Вип. 18, p. 169–175.