Namai » Santara

Santara

Demokratinė tautos laisvės santara

1917 m. kovo mėn. grupė maskviečių lietuvių įkūrė Demokratinę tautos laisvės santaros partiją, sutrumpintai vadintą Santara. Jos steigimą paskatino Rusijos lietuvių politiniai nesutarimai, studentų politinis aktyvumas. Partijos pavadinimą pasiūlė poetas Jurgis Baltrušaitis. Į šią partiją stojo maskviečiai: Petras Leonas, Tomas Naruševičius, Juozas Vanagas-Simonaitis, Tadas Petkevičius, Vincas Mašalaitis, Vaclovas Sidzikauskas, Vytautas Petrulis, Petrograde gyvenę Stasys Šilingas, Kazys Šalkauskis, Balys Sruoga, Rapolas Skipitis, Adomas Varnas, Petras Šalčius, Stasys Naginskas ir kiti. Netrukus buvo išrinktas partijos centro komitetas: pirmininkas Petras Leonas, vicepirmininkas Stasys Šilingas, sekretoriai Tadas Petkevičius ir Rapolas Skipitis. Komiteto būstinė veikė Petrograde. Partija leido laikraštį Santara (1917 m. spalio – 1918 m. kovo mėn. laikraštis leistas Maskvoje). Iš pradžių santariečiai Lietuvos ateitį siejo su demokratine Rusija: buvo plačios Lietuvos autonomijos Rusijos demokratinėje federacinėje valstybėje šalininkai. Nors partija buvo ką tik įsteigta, bet į Rusijos lietuvių seimą, kurį sudarė 272 atstovai, iš įvairių Rusijos vietų buvo išrinkta trisdešimt santariečių. Seimo dalyvė Birutė Grigaitytė-Novickienė prisiminė, kad santariečio Petro Leono kalba, pagrįsta išvedžiojimais, jog Rusijoje tėra maža tautos dalis ir kad sprendimas dėl valstybės likimo priklauso visiems Lietuvos žmonėms, jokiu būdu negalėjo būti suprasta kaip pasisakymas prieš Lietuvos nepriklausomybę. Jos nuomone, patriotizmo stokos negalima primesti nei Stasiui Šilingui, nei Petrui Leonui. Santariečiai balsavo ne prieš nepriklausomybę, bet prieš tai, kad ją skelbtų tik Rusijoje buvusi tautos dalis, o ne visa tauta. Santara siekė suburti liberalių pažiūrų lietuvius ir švelninti ginčus tarp dešiniųjų ir kairiųjų politinių grupuočių. Vidurio kelio ši partija Rusijoje laikėsi iki karo pabaigos ir vėliau, jau atkurtoje Lietuvos valstybėje. Pagrindinis Santaros siekis buvo nepriklausomos valstybės atkūrimas. Atkurtos valstybės valdymo formą jie numatė kaip demokratinę respubliką.