Namai » Komisijų veikla

Komisijų veikla

Lietuvos Tarybos komisijos
1918 m. sausio 15–16 d. Taryba nusprendė įsteigti skyrius arba komisijas kokiam nors konkrečiam tikslui pasiekti: Konstitucijos projekto parengimo (A. Smetona), Švietimo reikalų (V. Mironas, M. Biržiška, K. Bizauskas), Valsčių sutvarkymo, vėliau – Administracijos sudarymo (S. Narutavičius, J. Staugaitis), Teismo (J. Vileišis), Archyvų ir aktų sutvarkymo (J. Basanavičius, A. Petrulis, J. Šernas), Milicijos (S. Banaitis, S. Kairys, J. Šernas), Bažnyčios (K. Šaulys), Valstybės finansų ir visuomenės kredito (S. Kairys, P. Klimas, J. Vailokaitis), Valstybės Ūkio (J. Šernas, J. Smilgevičius), Krašto nuostolių apskaitymo ir ūkio atstatymo (S. Banaitis, D. Malinauskas, A. Stulginskis). Sausio 29 d. Švietimo reikalų komisijai pavesta nedelsiant perimti mokyklas, o sausio 30 d. nutarta iš vokiečių pareikalauti valsčių ir pavietų administracijos, valstybės turtų valdymo reikalų Tarybai perdavimo, sudaryta Skundų komisija (K. Bizauskas, K. Šaulys, A. Stulginskis). Kovo 21 d., po Bresto taikos sudarymo, A. Stulginskiui pavesta sudaryti Belaisvių ir pabėgėlių grąžinimo komisiją. Balandžio 26 d. išklausyti komisijų vadovų pranešimai apie atliktus darbus. Sutarta pasirūpinti veiklos tobulinimu ir išplėtimu. Balandžio 27 d. sudaryta Konstitucijos ir statuto komisija (A. Smetona, K. Šaulys, J. Šaulys). Liepos 12 d. ėmė veikti Valstybės ribų komisija (P. Klimas, M. Yčas ir S. Šilingas). Kai Skundų komisiją gyventojai užvertė raštais, liepos 27 d. buvo sudaryta Rekvizicijų komisija (A. Petrulis, D. Malinauskas, J. Smilgevičius). Vokiečiams trukdant, dauguma komisijų tepajėgė užsiimti tik projektų rengimu. Tačiau Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisija (A. Stulginskis, M. Yčas, S. Kairys, V. Čarneckis, J. Tumas) dirbo konkretų darbą. Įvairiose Rusijos vietose sudaryti tremtinių gabenimo komitetai. Tremtiniai buvo skirstomi į grupes pagal gyvenamąją vietą, šelpiami, parūpinami traukiniai jiems sugrįžti. Komisija turėjo savo atstovus perėjimo punktuose, karantine, registravo grįžtančius specialistus. Spalio 15 d. ėmė veikti Apsaugos komisija (S. Šilingas, J. Alekna, S. Banaitis), kuri organizavo miliciją ir kariuomenę. Tarybos komisijų darbą pagrįstai galima laikyti realios veiklos pradžia kuriant Lietuvos valstybę. Dauguma komisijų buvo pertvarkytos į ministerijas ir departamentus.