Namai » Organizacinis komitetas

Organizacinis komitetas

Organizacinis komitetas Lietuvių konferencijai sušaukti
Kad atkreipti didžiųjų valstybių, ypač Vokietijos dėmesį, Vokietijos vyriausiajam karo vadui Rytuose 1916 m. birželio 10 d. buvo išsiųstas lietuvių raštas su išsamiu memorandumu. Memorandume nupasakotas Lietuvos tautinis atgimimas, kova su polonizacija. Pridėtoje notoje nusakyti lietuvių siekiai: etnografinė teritorija su centru Vilniuje, savarankiška ekonomika, atmestos teritorinės lenkų pretenzijos. Vokiečiai į memorandumą nereagavo. Jie dar tebepuoselėjo Lietuvos aneksijos planus. 1916 m. birželio 27–29 d. S. Kairys, A. Smetona, J. Šaulys ir A. Žmuidzinavičius dalyvavo Rusijos pavergtųjų tautų lygos kongrese Lozanoje. Kongresas pasiuntė telegramą JAV prezidentui Vudrou Vilsonui. Kartu buvo pridėtas dar gegužę parengtas pareiškimas apie lietuvių patirtas skriaudas Rusijos imperijoje, iškeltas Lietuvos nepriklausomybės reikalavimas. Nors vokiečių karinė administracija krašte toliau vykdė grobikišką politiką, politinė padėtis keitėsi į palankesnę lietuviams. 1917 m. balandžio 6 d. į karą stojo JAV, kur aktyviai veikė lietuvių kolonijos, kėlę Lietuvos klausimą. Vokietijai teko ieškoti rafinuotesnių būdų, Lietuvai prisijungti. Jos administracijai prireikė kontroliuojamos lietuvių atstovybės, kuri būtų „prišliejimo“ prie Vokietijos įrankiu. Lietuvių veikėjai nesutiko tokios tarybos „parinkti“, o išsireikalavo sušaukti Vilniuje lietuvių konferenciją. Konferencijai parengti sudarytas 22 narių Organizacinis komitetas. Jį sudarė politikai A. Smetona, S. Kairys, J. Šaulys, P. Klimas, dvasininkai P. Dogelis, J. Katilius, V. Mironas, M. Simonaitis, J. Stakauskas, J. Stankevičius, J. Staugaitis, A. Šernas, P. Turauskas, dvarininkai T. Daugirdas, B. Dirmantas, S. Narutavičius, K. Okuličius, J. Smilgevičius, spaustuvininkas S. Banaitis, gydytojas K. Jokantas, ūkininkai A. Gineitis, A. Povylius. P. Klimas buvo paskirtas komiteto sekretoriumi, jam talkino kun. P. Dogelis. 1917 m. rugpjūčio 1–4 d. posėdžių metu Organizacinis komitetas aptarė politinę padėtį, numatė siekti nepriklausomos etnografinių ribų valstybės, priimant vokiečių valdžios besąlygiškai primetamus konvencinius ryšius su Vokietija. Konferencijoje nutarta sudaryti Lietuvos Tarybą. Kadangi vokiečiai neleido rengti konferencijos atstovų rinkimų, todėl Organizacinio komiteto vykdomajam („pildomajam“) biurui teko kviesti žmones.