Namai » Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

 1. Bugailiškis P. Gyvenimo vieškeliais. Šiauliai, 1994, p. 216–217.
 2. Bukaitė V. Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas. Vilnius, 2016, p. 90, 92–95, 129.
 3. Eidintas A. Aleksandras Stulginskis ir jo epocha. Vilnius, 2014, p. 47–49.
 4. Eidintas A. Lietuvos Respublikos prezidentai. Vilnius, 1991, p. 23, 25.
 5. Jakubavičienė I. Duetas: Antanas ir Sofija Smetonos. Vilnius, 2016, p. 91.
 6. Ilgūnas G. Steponas Kairys. Vilnius, 2002, p. 112.
 7. Gimžauskas E. Vokiečių karinės okupacijos poveikis Lietuvos visuomenei ir besiformuojančiam valstybingumui 1915–1919 m. Karo archyvas, Vilnius, 2010, t. 25, p. 105, 106, 108.
 8. Katilius A. Prelatas Kazimieras Steponas Šaulys. Vilnius, 2016, p. 107.
 9. Katilius A. Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis. Vilnius, 2017, p. 77, 85, 88.
 10. Klimas P. Dienoraštis: 1915.XII.1–1919.I.19: pradedamas P. Bugailiškio užrašais 1915.VIII.23(10)–X.13. Chicago, 1988, p. 146.
 11. Laukaitytė R. Lietuvių krikščionių demokratų partijos kūrimasis Pirmojo pasaulinio karo metais. Lituanistica. Vilnius, 1994, nr. 2 (18), p. 39–41, 46–48.
 12. Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915–1918: Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė. Sudarytojas E. Gimžauskas. Vilnius, 2006, p. 24–27, 29–33, 45, 47, 48.
 13. Lietuvos istorija. 10, d. 1, Nepriklausomybė (1918–1940 m.). D. Blažytė-Baužienė, E. Gimžauskas, Č. Laurinavičius ir kt. Vilnius, 2013, p. 41–46, 52, 55, 58–60, 74, 75, 86–90, 92–95, 102, 539–541.
 14. Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 metų dokumentuose. Sudarė A. Eidintas ir R. Lopata. Vilnius, 2017, p. 36–42, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 55.
 15. Lietuvos Valstybės Tarybos protokolai. Sudarė A. Eidintas, R. Lopata. Vilnius, 1991, p. 7.
 16. Lopata R. Lietuvos valstybingumo raida 1914–1918 metais. Vilnius, 1996, p. 67, 68. (Lietuvių atgimimo istorijos studijos; t. 9).
 17. Maksimaitis M. Mažoji konstituanta: Lietuvos taryba atkuriant valstybingumą. Vilnius, 2011, p. 27, 141–143, 152–154.
 18. Plečkaitis V. Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys. Vilnius, 2015, p. 77–80.
 19. Tamošaitis M., Bitautas A., Svarauskas A. Lietuvos Respublikos 1918–1940m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas. Vilnius, 2016, p. 27–32.
 20. Tyla A. Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio. Vilnius, 2004, p. 16.
 21. 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai. Sudarė N. Dranginienė. Kaunas, 1998.
 22. Valstybės Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos tarnautojų sąrašas. LMAVB RS, F255-1086, lap. 4.
 23. Žurnalistikos enciklopedija. Vilnius, 1997, p. 281.