Namai » Sovietinė okupacija: » Liaudies Seimas

Liaudies Seimas

Liaudies seimas (1940): parlamentarizmo imitacija. 1940 m. birželio 14–15 d. naktį vykusiame paskutiniame nepriklausomos Lietuvos Vyriausybės posėdyje buvo nutarta sutikti su visais sovietų reikalavimais. Birželio 15 d. popietę prezidentas Antanas Smetona išvyko iš Kauno. Pavaduoti jį liko ministras pirmininkas Antanas Merkys. Šis, birželio 17 d. klusniai vykdydamas nepaprastojo SSRS vyriausybės įgaliotinio Vladimiro Dekanozovo nurodymus, pasirašė du aktus. Komunistuojantis žurnalistas Justas Paleckis paskirtas ministru pirmininku, taip pat patvirtinta vadinamoji Liaudies vyriausybė, sudaryta SSRS pasiuntinybėje. Tai atlikęs, Antanas Merkys atsistatydino. Prezidento pareigas pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją pradėjo eiti Justas Paleckis, o ministro pirmininko – jo pavaduotojas Vincas Krėvė-Mickevičius. Birželio 19–20 d. naujosios Vyriausybės teisėtumą pripažino Lietuvos Respublikos Seimo prezidiumas. Tikėdamiesi, kad bus atkurta demokratinė santvarka, savo lojalumą Liaudies vyriausybei pareiškė valstiečių liaudininkų bei krikščionių demokratų vadovai. Jie net ragino Vincą Krėvę-Mickevičių greičiau skelbti naujo Seimo rinkimus. Liepos 5 d. ministrų taryba, pirmininkaujama Justo Paleckio, priėmė Liaudies seimo rinkimų įstatymą. Paskelbta ir neegzistuojančios Lietuvos darbo liaudies sąjungos, o iš tikrųjų Lietuvos komunistų partijos rinkimų programa. Kandidatų į liaudies atstovus pasiūlyta po vieną į vieną vietą. Kandidatus galėjo kelti tik valdžios leidimus turinčios komunistinės organizacijos. Tarp kandidatų buvo ir žinomi rašytojai Petras Cvirka, Liudas Gira, Antanas Venclova ir kt. Rinkiminė agitacija buvo klaidinanti. Apie stojimą į SSRS neužsiminta, žadėta atleisti valstiečius nuo skolų, aprūpinti žeme bežemius ir mažažemius, užtikrinti demokratines laisves, išsaugoti nepriklausomybę ir privačią nuosavybę. Tačiau prasidėjo „liaudies priešų“ areštai. Oficialūs 1940 m. liepos 14–15 d. vykusių rinkimų rezultatai buvo suklastoti, paskelbiant, jog balsavo 95,5 proc. visų rinkėjų. Liepos 21 d. Valstybės teatre Justas Paleckis pradėjo pirmą Liaudies seimo sesiją. Tą dieną Liaudies seimas nutarė, kad Lietuvoje įvedama sovietinė santvarka, o Lietuva paskelbta Sovietų Socialistine Respublika. Taip pat nutarta prašyti SSRS Aukščiausiosios Tarybos priimti Lietuvos SSR į SSRS sudėtį kaip sąjunginę respubliką. Liepos 22 d. Liaudies seimas nacionalizavo žemę, o liepos 23 d. – bankus ir stambiąją pramonę. Rugpjūčio 3 d. Maskvoje SSRS Aukščiausioji Taryba įtraukė Lietuvos SSR į Sovietų Sąjungos sudėtį. Rugpjūčio 25 d. Liaudies seimas pasivadino Lietuvos SSR Aukščiausiąja Taryba. Prezidento instituciją pakeitė Aukščiausiosios Tarybos prezidiumas. Liaudies seimas neturėjo krašto gyventojų įgaliojimo panaikinti Lietuvos valstybingumą, todėl jo nutarimai buvo neteisėti.