Namai » Šaltiniai ir literatūra

Šaltiniai ir literatūra

Ališauskas K. Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės, 1918–1920. Čikaga, Ill., 1972, t. 1, p. 13–14, 38–41.

Aničas J. Antanas ir Emilija Vileišiai. Vilnius, 1999, p. 324, 325.

Atminties namai: Jonušių kiemo prisiminimui: prisiminimai, pasakotos sakmės, pasakos, dainos, smulkioji tautosaka. Sudarė D. Jonušytė-Sabaliauskienė. Vilnius, 2012, p. 5, 8, 80–126.

Babickaitė-Graičiūnienė U. Atsiminimai. Dienoraštis. Laiškai. Vilnius, 2001, p. 15.

B-nas V. [Vytautas Bičiūnas]. Lietuvių karių sąjūdžio ir tautinių lietuvių dalių Rusijoje 1917–1919 m. dalyvių pirmasis suvažiavimas (L.K.S.S.). Karys, 1937, nr. 37/38, p. 1020–1033.

Daktarės Veronikos Alseikienės prisiminimai ir laiškai. Sudarė K. Jankauskaitė. Vilnius, 2010, p. 68–71.

Generolo Vlado Nagiaus Nagevičiaus gyvenimo ir darbų apžvalga. Redagavo B. Matulionis. Putnam, Conn., 1962, p. 28–31.

Gydytojas Kazys Oželis. Parengė D. Želvytė. Žemaičių žemė, 2007, nr. 4, p. 51.

Gintneris A. Lietuva caro ir kaizerio naguose: atsiminimai iš I pasaulinio karo laikų, 1914–1918 m. Čikaga, Ill., 1970, p. 469–472, 484–486.

Ivanauskaitė V. Mirtis ir laidotuvės vėlyvosiose karinėse-istorinėse dainose: folkloriniai naujos istorinės patirties atspindžiai. Tautosakos darbai, 2006, t. 32, p. 162–163.

Ivanauskaitė V. Vėlyvosios karinės-istorinės dainos lietuvių folkloristų darbuose (rinkimo, skelbimo ir vertinimo kontekstai). Tautosakos darbai, 2000, t. 13 (20), p. 198–202.

Jakubauskas A., Sitdykov G., Dumin S. Lietuvos totoriai istorijoje ir kultūroje. Kaunas, 2012, p. 16, 50–53, 61, 64, 84, 89, 90, 94, 121, 122, 133–135, 147–151, 153–155, 166, 167.

Karpus Z. Rusijos kariuomenės kariai lietuviai vokiečių belaisvių stovyklose Pamaryje (Tucholėje ir Czerske) 1914–1918 metais. Karo archyvas, Vilnius, 2000, t. 16, p. 48–50.

Kubilius V. XX amžiaus literatūra. Vilnius, 1996, p. 19, 67, 99.

Lesčius V. Lietuvos kariuomenė, 1918–1920. Vilnius, 1998, p. 19–59, 64, 65.

Lietuvos respublikos kariuomenės vadai. 1918–1940: [fotografijų rinkinys]. Teksto aut.: V. Žukas, A. Pociūnas. Klaipėda, 1991.

Lietuviškieji slapyvardžiai: lietuviškos spaudos iki 1990 m. slapyvardžių sąvadas. Sudarė J. Mačiulis. Vilnius, 2004. T. 1: Autoriai, p. 387.

Markevičius J. Mano autobiografija. Parengė G. Rudis. Vilnius, 2015, p.181–225.

Mažylis P. Nelaisvės keliais. Kaunas, 1931. 47 p.

Narūnė J. Pirmūnės akademikės. Chicago, Ill., 1980, p. 12, 15, 28, 37, 38, 45, 46.

Naujokaitis P. Lietuvių literatūros istorija istorija. Chicago, Ill., 1975. T. 2: [1907–1928 m, p.126, 347.

Noihamerio stovyklos belaisvio Juozo Gumbino atvirlaiškis į Tilžės lietuvių leidyklą dėl lietuviškų knygų. 1917 10 29. LMAVB RS, F101-253, lap. 29r.

Pečiulis M. Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Lietuvos teritorijoje 1915 m. rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo mėnesį. Karo archyvas, Vilnius, 2010, t. 25, p. 41–43, 49, 60, 84, 85, 96.

Pečiulis M. Pirmojo pasaulinio karo veiksmai Vakarų Lietuvoje – Vokietijos ir Rusijos pasienyje – 1915 m. pradžioje. Karo archyvas, Vilnius, 2011, t. 26, p. 52.

Pociūnas A. Kauno tvirtovės žlugimas. Vilkmergės pėstininkų pulkas 1914–1915 metais. Darbai ir dienos, Kaunas, 2000, t. 21, p. 93, 95, 99.

Puzinas J. Profesorius medicinos daktaras Petras Avižonis. Čikaga, Ill.,1979, p. 116.

Rakutienė S. XX a . pirmosios pusės poetai. Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Vilnius, 2010, kn. 1, p. 51.

Sajauskas S. Vilkaviškio kraštas: iš praeities į dabartį. Kaunas, 2015, p. 74.

Sarbriukeno stovyklos belaisvio Juozo Masiulio atvirlaiškis artimiesiems, siųstas į Skaudvilę. 1918 07 14. LMAVB RS, F37-11852, lap. 1–2.

Šidlauskas M. 1900–1945 m. poezija. Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Vilnius, 2010, kn.1, p. 15.

Vaičenonis J. Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje. Vilnius, 2004, p. 11.

Voveris V. Čia mūsų žemė. Vilnius, 2010, p. 72.

Wiśniewski J. P. Lietuvos kariniai daliniai Sibire 1918–1920 metais: (politiniai ir kariniai klausimai). Karo archyvas, , Vilnius, 2015, t. 30, p. 44–76.

Zaborskaitė V. Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967). Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Vilnius, 2010. Kn. 2: Literatūros klasika, p. 262.

Zajončkovskis M. Karaimai kariai. Vilnius, 2005, p. 19–21.

Zajončkovskis M. Karaimai kariuomenėje. Vilnius, 2000, p. 12–15, 20, 23–25, 28, 30–33, 41, 46–55, 57–63, 70–72, 78, 79.

Žmuida E. Antanas Vienuolis (1882–1957). Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Vilnius, 2010. Kn. 2: Literatūros klasika, p. 179.

Žukas V. Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška. Vilnius, 2012, p. 90–91.

Зайончковский М. Военные традиции караимов. Karaj kiuńlari: dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie: [materiały z seminarium, które odbyło się 19–20 września 2003 w Warszawie]. Pod redakcją M. Abkowicz, H. Jankowskiego. Wrocław, 2004, p. 266–267.